Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Od ukončenia štúdia pôsobí na akademickej pôde, posledné dva roky na LF SZU. Jej profesným zameraním je parodontológia, ochorenia ústnej sliznice a prevencia. Okrem prvej atestácie zo stomatológie, absolvovala atestáciu z parodontológie, má certifikát z mukogingiválnej chirurgie a certifikát z chorôb ústnej sliznice. Od roku 2007 pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo. Je členkou Rady SKZL a členkou pracovných komisií na úrovni MŠ a MZ SR.
-


MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

Je vedúcim lekárom súkromného stomatologického pracoviska DDDental s.r.o. Špecializuje sa na implantológiu, estetickú stomatológiu a endodonciu. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor stomatológia. Je členom Slovenskej spoločnosti pre parodontológiu a implantológiu, Slovenskej stomatologickej spoločnosti a Slovenskej komory zubných lekárov. Do roku 1996 pôsobil na I. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas pôsobenia na tejto klinike absolvoval atestačné skúšky zo stomatológie a parodontológie a obhájil vedeckú hodnosť CSc. Absolvoval odborné stáže v Českej republike, Švajčiarsku a Taliansku.

-


MUDr. Marián Kyseľ, PhD.

Špecializuje sa na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu. Štúdium stomatológie absolvoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1980. Od jeho ukončenia pracuje na Oddelení ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie I. Stomatologickej kliniky UPJŠ v Košiciach najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent pre výuku medikov. Má atestáciu v odbore stomatológia a atestáciu II. stupňa z ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie. V roku 2006 obhájil PhD. Absolvoval odborné stáže v Českej republike, Grécku, Fínsku, Švajčiarsku a Taliansku.

-
Prednášajúci na kongresoch IKE
od roku 2008:
-
Abelovský Peter
(Slovenská republika)
-
Alexejenko Michal
(Slovenská republika)
-
Andel Pavol
(Česká republika)
-
Augustín Peter
(Česká republika)
*
Babčan Juraj
(Slovenská republika)
-
Barták Peter
(Česká republika)
-
Ciboch Miroslav
(Česká republika)
-
Čech Igor
(Česká republika)
-
Černý Přemysl
(Česká republika)
-
Čierny Michal
(Švajčiarsko)
-
Dianišková Simona
(Slovenská republika)
-
Dřízhal Ivo
(Česká republika)
*
El-Lababidi Adel
(Česká republika)
-
Farr Hani
(Rakúsko)
-
Hrbek Jan
(Česká republika)
-
Hrkal Jiří
(Česká republika)
-
Chaloupka Peter
(Nemecko)
-
Ivančo Jozef
(Slovenská republika)
-
Jurkovič Richard
(Slovenská republika)
-
Klamárová Tatiana
(Slovenská republika)
-
Klinkovský Zdeněk
(Česká republika)
-
Kopecká Dana
(Česká republika)
-
Kotrikova Bibiana
(Nemecko)
-
Kovaľová Eva
(Slovenská republika)
-
Kovář Zdeněk
(Česká republika)
-
Kučera Ján
(Slovenská republika)
-
Kyseľ Marián
(Slovenská republika)
-
Laky Markus
(Rakúsko)
-
Markovská Neda
(Slovenská republika)
-  
Mayer Yaniv
(Izrael)
-  
Mazánek Jiří
(Česká republika)
-
Németh Tibor
(Česká republika)
-
Novák Jaroslav
(Česká republika)
-
Pribulová Jana
(Slovenská republika)
-
Siebert Tomáš
(Slovenská republika)
-
Sladká Lívia
(Slovenská republika)
-
Starosta Martin
(Česká republika)
-
Starzyk Stanislav
(Slovenská republika)
-
Strecha Juraj
(Slovenská republika)
-
Surovková Jana
(Slovenská republika)
-
Šimůnek Antonín
(Česká republika)
-
Šmucler Roman
(Česká republika)
-
Špiller Jan
(Česká republika)
-
Třešňák Ivan
(Taliansko)
-
Urbanová Wanda
(Česká republika)
-
Vlnař Pavel
(Česká republika)
-
Wald Martin
(Česká republika)
-

Implantologické kongresy v Košiciach sú plné osobností

Jurković Richard
-----
 Mediálni 
 partneri:
*
 

*

*

+

Neda Markovská
Jozef Ivančo
Marián Kyseľ
maestro Jaroslav Dvorský